Kwaliteit
Gezond en groen in Almere
Alliantie Kind in gezin
Amersfoorts NME Arrangement
Wageningse Weelde
Brabantse Parels van Biodiversiteit
Contact
Onbereden beddenteelt
Rudolphstichting
HelpHumus.Nu
Multi Tool Trac
* innovatiecooperatie is innovation by working together

Kwaliteit

Kwaliteit en Samenwerking gaan hand in hand. Kwaliteitssystemen vragen een coöperatieve aanpak. Vanuit onze ervaring met bedrijfssystemen en werk voor de Raad voor Accreditatie ontwikkelen wij ook kwaliteitssystemen met een bijzondere maatschappelijke meerwaarde.

 

Keurmerk GezinshuizenEen mooi voorbeeld is het Keurmerk Gezinshuizen voor Alliantie Kind in Gezin. Dit is een nieuw Keurmerk voor kleinschalige zorg voor jeugd in gezinshuizen. De praktijk pilot is inmiddels afgerond. Gezinshuizen kunnen zich nu opgeven bij Keurmerk Gezinshuizen©. De eerste Keurmerken zullen in januari 2014 kunnen worden uitgereikt. Keurmerk Gezinshuizen combineert een sterke inhoudelijke visie op jeugdzorg met een stevig systeem dat is gebaseerd op ISO-9001. Hierdoor is het voor gezinshuisouders een nuttig en logisch instrument geworden.

 

Volgens het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind heeft ieder kind recht op een gezin. Alliantie Kind in Gezin vindt dat ook kinderen in de residentiële jeugdzorg mogen opgroeien binnen de veiligheid en geborgenheid van een gezin:  "Wij zetten ons er voor in dat binnen tien jaar tijd minstens de helft van deze groep kinderen in Nederland in een gezin kan komen wonen. Ons motto luidt: bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen! Oog voor kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling is daarbij een van de belangrijkste uitgangspunten. Reden voor de Alliantie om continue en systematische aandacht voor kwaliteit binnen gezinsvormen te versterken. Het Keurmerk Gezinshuizen© is daarvoor een belangrijk hulpmiddel."

 

 

 

 

Gezond en groen in Almere

Gezond en groen in Almere is de titel van een NME arangement waarin 20 organisaties samenwerken om de gezondheid van kinderen te bevorderen door middel van groene activiteiten en activiteiten in de natuur. De urgentie is hoog omdat de gezondheid van schoolkinderen in Almere statistisch gezien slecht is in vergelijking met kinderen uit andere gemeenten in Nederland. De mogelijkheden zijn groot omdat Almere een van de groenste steden in Nederland is.

Alliantie Kind in gezin

Alliantie kind in gezin heeft een prachtige ambitie. Maar hoe krijg je mooie idealen in de praktijk aan het werk. Samen met een van de initiatiefnemers maken we een zakelijk bedrijfsplan dat we met concrete projectplannen en fondswerving invullen.

Amersfoorts NME Arrangement

In Amersfoort zijn veel partijen actief en betrokken op het gebied van Natuur en Milieueducatie (NME) en duurzaamheid. Voor de ze partijen was innovatiecooperatie.com kwartiermaker om het Amersfoorts NME-arrangement voor te bereiden. 54 partijen bundelen hun krachten om samen, met behulp van NME, Amersfoort duurzamer te maken. De partijen zijn heel divers: onderwijs (basis-, voortgezet, MBO en HBO, regulier en groen), kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, wijkcentra, burgerinitiatieven, stichtingen en verenigingen, bedrijven en vrijwilligersorganisaties.

Wageningse Weelde

 

16 Wageningse ondernemers werken samen om duurzame, regionale streekproducten te promoten. Innovatiecooperatie.com was nauw bij de oprichting betrokken.

 

 

 

 

Brabantse Parels van Biodiversiteit

"Een oester zet kleine korreltjes om tot een prachtige parel. Het Brabantse NME-arrangement laat Brabantse initiatieven uitgroeien tot parels van biodiversiteit door toevoeging van stukjes kennis en ervaring van anderen. Samen vormen de parels een kroon op het werk voor biodiversiteit".

In de provincie Noord-Brabant is in het voorjaar van 2010 een uniek samenwerkingsverband gestart: het NME-arrangement 'Brabantse Parels van Biodiversiteit'. In Brabant zijn vele initiatieven op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME) en biodiversiteit. Met Paul van Ham als "buitenboordmotor" is een arrangement gestart om de enthousiaste initiatieven in de verschillende gemeenten ook bij andere gemeenten onder de aandacht te brengen en tezorgen dat deze projecten een vervolg krijgen waardoor ze een blijvend effect sorteren.

Contact

Paul van Ham

Email: info (at) innovatiecooperatie.com

Tel: 0031 (0) 619 718 765

Onbereden beddenteelt

Samen met een groep akkerbouwers ontwikkelt Paul van Ham nieuwe mechanisatie voor de Onbereden Beddenteelt. Een mooi voorbeeld daarvan is de Multitooltrac. Deze energiezuinige elektrisch aangedreven werktuigdrager wordt in 2013 gebouwd en begin 2014 in de praktijk getest. De Multitooltrac is een praktische vervanger voor de standaard tractor in de Onbereden beddenteelt met een variab ele spoorbreedte van 2.25 tot 3.25 meter.

 

Planten willen graag groeien in een luchtige en vochtige bodem. Tractorbanden verdichten de grond. Om het grote probleem van toenemende verdichting door mechanisatie te stoppen hebben akkerbouwers en groententelers de Onbereden Beddenteelt uitgevonden. Zoals vroeger in de fijne tuinbouw alleen over de planken tussen de bedden werd gelopen, wordt er nu met de machines alleen op vaste rijpaden gereden. Alle andere grond is voor de plant.

Sinds de komst van de GPS in de landbouw (GPS-rtk), is de teelt met vaste rijpaden interessant geworden. Voor de duurzame akkerbouw en groententeelt is het een belangrijk nieuw mechanisatie-concept met grote voordelen:

 • verhoging van de opbrengst
 • verbetering van de kwaliteit
 • meer oogstbare dagen voor betere afstemming met vraag van handel
 • lager mestgebruik waardoor minder milieubelasting
 • verlaging van de productiekosten
 • verbetering van het imago van de bedrijven
 • een lager energieverbruik
 • betere ergonomie
 • de ontwikkeling van nieuwe vormen van hybride en elektrische aandrijving.

In Nederland zijn er inmiddels 30-50 bedrijven waar wordt gewerkt met vaste rijpaden en onbereden bedden. Zie ook www.onberedenbeddenteelt.nl

Zie binnenkort ook: Multitooltrac.

 

 

Rudolphstichting

De Rudolphstichting zet zich met passie in voor kinderen voor wie een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend is. Daarom starten en ondersteunen zij projecten voor de jeugdzorg in Nederland. Ook onderhouden ze gezinshuizen en zorgwoningen in Jeugddorp De Glind. Bijzonder is dat in de Rudolphstichting ruim 900 diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland zijn verenigd.

Met de Rudolphstichting hebben we de afgelopen 10 jaar verschillende nieuwe projecten gerealiseerd op basis van samenwerking en vernieuwing:

 • strategisch plan voor ontwikkeling van jeugdzorg in De Glind
 • een stedebouwkundige visie, een visie op de groene ruimte en een leefbaarheidsvisie
 • projectplannen en subsidies voor nieuwe gezinshuzien en zorgwoningen
 • projectplan en subsidie voor dorpshuis Glindster
 • plan voor ecologische zorgcamping
 • Klompenpaden
 • Keurmerk Gezinshuizen

HelpHumus.Nu

Stichting Down2Earth ijvert voor meer aandacht voor een gezonde bodem. Want dat is heel hard nodig. De bodem is op duizend manieren de grond van ons bestaan. En daar meoten we naar gaan handelen.

Help Humus.Nu is een aanstekelijke publieksactie waarmee we mensen willen laten aanhaken bij ons doel: meer gezonde grond.

Kijk op www.helphumus.nu en teken de petitie.

 

Multi Tool Trac

Multi Tool Trac is de eerste elektrisch aangedreven tractor, speciaal ontwikkeld met biologische akkerbouwers:

www.multitooltrac.com

 

 

 

* innovatiecooperatie is innovation by working together

paul van ham* innovatiecooperatie

is the consultancy firm of Paul van Ham. Paul started this consultancy in 2004, after a career in the Dutch Ministry of Agriculture and the Louis Bolk Institute.

Innovation-Cooperation is focused on working together as the most important instrument for innovation. In several cooperation based projects this was done for great diversity of customers in the field of agriculture, nature preservation, nature education and environmental issues.

In 2009 Paul van Ham got involved in the development of the Multi Tool Trac. Multi Tool Trac is the first electric tractor, specially designed in cooperation with seven Dutch arable farmers, researcher and suppliers. Multi Tool Trac is developped to deal with compaction in the best way possible to give a boost at agricultural production and quality of our food. Multi Tool Trac company is a cooperation of Van Ham and Boessenkool.

See also: www.multitooltrac.com

 

 

 

werkt samen met betrokken partijen om wereldse ideeën tot een succes te maken